Таҳсил ва Барномаҳои табодул

Ҷараёни воридшавии донишҷӯён ва мусофирон тибқи барномаҳои табодулӣ
Донишҷӯёни шакли таҳсили рӯзона (Academic Students), ки бо раводиди навъи (F-1) ба ИМА ворид мешаванд, ҳуқуқ доранд дар яке аз муассисаҳои таълимии зерини аз ҷониби Департаменти амнияти дохилӣтасдиқшуда таҳсил кунанд:

 • коллеҷваёдонишгоҳ;
 • семинария;
 • консерватория;
 • мактаби миёнаи умумӣ (бароидорандагонираводидинавъиF-3 –мактабиибтидоӣ);
 • барномаҳои омӯзишизабонҳо.

Таҳсил дар мактабҳои ибтидоии ҷаъиятӣ (public elementary school) ва ё барномаҳои таълимӣ барои калонсолон (adult education program), ки бо пули ҷамъиятӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, мумкин нест. Муддати таҳсил дар мактабҳои миёнаи ҷамъиятӣ маҳдуд аст ва пардохти маблағи таҳсилро ба муассисаи таълимии маҳаллӣ талаб мекунад.

Донишҷӯёни муассисаҳои таълимии касбӣ-техникӣ (Vocational Students), ки бо раводиди навъи (М-1) ба ИМА ворид мешаванд, ҳуқуқ доранд дар яке аз муассисаҳои касбомӯзии (ғайри барномаҳои омӯзиши забонҳо) зерини аз ҷониби Департаменти амнияти дохилӣ тасдиқшуда таҳсил кунанд:

 • коллеҷиҷамъиятӣ (community college) ёибтидоӣ (junior college), ки маълумоти касбӣ-техникииэътирофшудамедиҳад;
 • мактаби миёнаи касбомӯзӣ (vocational high school);
 • мактаби соҳибкорӣёкасбие, кибаъдигирифтанимаълумотимиёнаиҳатмӣқабулмекунад (post-secondary vocational or business school);
 • мактаби таълими касбӣба ғайр аз барномаҳои омӯзишизабонҳо;
 • мактаби омехтаи маълумоти миёна ва касбӣбододаниафзалиятбатаълимикасбӣ.

Барои омӯзиши забонҳо дар ин мактабҳо танҳо дар сурате иҷозат дода мешавад, ки агар он бо мақсади аз худ кардани мавзӯи асосии таълими касбӣ сурат гирифта бошад.

Шаҳрвандони хориҷие, ки дар барномаҳои табодулии Департаменти давлатӣ (Exchange Visitors Programs) иштирок мекунанд, ба Иёлоти Муттаҳида бо раводиди навъи (J-1) сафар мекунанд. Барномаи мазкур ба хотири тарғиби ҳамдигарфаҳмӣ байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва кишварҳои дигари олам тариқи табодули одамон, дониш ва малака тарҳрезӣ гаштааст.

Тайёрӣ ва тарҳрезии хуби сафар ба донишҷӯён ва иштирокчиёни барномаҳои табодулӣ имкон медиҳад, ки аз сар задании ҳама гуна мушкилот ҳангоми воридшавӣ ба марзи ИМА эмин бошанд. Барои ин чораҳои пешакии зеринро андешидан лозим аст:

 • қаблазтарккарданиватанихудмутмаинбошед, кишиносномавараводидиШумоэътиборихудрогумнакардаанд. ШиносномаиШумобояд ҳадди ақал ба муддати шаш моҳи баъди интиҳои муддати сафари эҳтимолии Шумо ба ИМА эътибор дошта бошад;
 • мутмаин гардед, ки раводиди Шумо тибқи раддабандии саҳеҳи раводидҳо (correctvisaclassification) содир карда шудаасту ба мақсади сафаратон ба ИМА мувофиқ аст;
 • агар дар варақаи раводид номи муассисаси таълимие, ки Шумо дар он таҳсил хоҳед кард ва ё барномаи табодулие, ки Шумо дар он иштирок мекунед зикр гардида бошанд, мутмаин бошед, ки ин номҳо саҳеҳ дарҷгардидаанд. Дарсуратипайдокарданихатогӣдармаълумоти варақаи раводид барои дарёфтираводиди нав ба сафорати ё консулгарии ИМА муроҷиатнамоед.
 • донишҷӯёнваиштирокчиёнибарномаҳоитабодулие, кибориаввалбаАмрикосафармекунанд, имкондорандто 30 рӯзпештаразмӯҳлатимуайяншудабабарномаашонқабулшаванд;
 • ҳангоми сафар кардан Шумо бояд ҳуҷҷатҳоизаруриатонронадарбағоҷ, балкиҳамроҳихуднигаҳдоред, зеробағоҷиШумометавонадгумшавадваёдерояд, кидарнатиҷаШуморометавонандбаИёлотиМуттаҳидароҳнадиҳанд.

шиносномаи дорои раводиди ғайримуҳоҷират;

 • намунаи I-20AB, I-20MN, ё DS-2019 марбут ба SEVIS;
 • гувоҳномаи имконоти моли Шумо.

Ғайр аз ин ба Шумо тавсия дода мешавад, ки ҳамроҳатон ҳуҷҷатҳои зеринро низ дошта бошед:

 • ҳуҷҷатҳое, киаздонишҷӯваё иштирокчии барномаи табодулӣбуданатоншаҳодатмедиҳанд (расидипардохтимаблағитаҳсил (tuition receipts), рӯнависибаҳоҳо (transcripts) вағ.);
 • ному насаби Маъмури масъули муасисаи таълимӣваёбарномавамаълумотбароитамосбоӯ;
 • қалам ва ё ягон асбоби дигари навиштанӣ.

Агар Шумо тариқи ҳавопаймо ба Амрико сафар доред, ҳангоми парвоз пешхидматони ҳавопаймо бароятон намунаи Эъломияи гумрукӣ CF – 6059 (Customs Declaration) тақсим карда медиҳанд. Ин намунаҳоро дар ҳавопаймо пур карда, ҳангоми расидан ба сарҳад ба маъмури Хадамоти гумрук (Customs and Border Protection Officer) супоред. Агар Шумо дар пур кардани намунаҳо душворӣ кашед, барои кӯмак ба пешхидматон муроҷиат намоед.

Пас аз расидан ба нуқтаи воридшавӣбатерминалимусофирониворидшавандабароитафтишу расидагӣбиравед. Итминондоштабошед, кибохудшиноснома, намунаиI-20 ёDS-2019 бароиSEVIS, намунаиCF– 6059 (Эъломияигумрукӣ) –робароипешниҳодбамаъмуриХадамотигумрукдоред.

Мисли ҳама мусофирони воридшуда аз Шумо низ сабаби ба Амрико омаданатонро хоҳанд пурсид. Аз Шумо ҳамчунин хоҳиш карда мешавад, ки оиди нуқтаи охирини сафаратон маълумоти бештар пешниҳод намоед. Бисёр муҳим аст, ки Шумо ба маъмури Хадамоти гумрук ва ҳимояи сарҳад дар бораи донишҷӯёиштирокчиибарномаитабодулӣбуданатон хабар диҳед. Ҳамроҳ крдани нишонии мактаб ё ташкилоти сарпарасти барномаатонро низ фаромӯшнакунед.

Агар Шумо барои иштирок кардан дар ягон тренинги иловагӣазрӯихоҳишихудиҷозатдоштабошед, инмаълумотродарсаҳифаисеюминамунаиSEVISқайдкунед.

Пас аз он, ки тафтиши Шумо ба охир расид, маъмури гумрук:

 • ба рӯинамунаиSEVIS-икасоне, китибқираводидинавъи (F) ва (J) сафаркардаистодаанд, мӯҳрзада, мӯҳлатииқоматионҳоро (durationofstatus (“D/S”) муайянмекунад;
 • ба рӯинамунаиSEVIS-икасоне, китибқираводидинавъи (М) сафаркардаистодаанд, мӯҳрзада, мӯҳлатииқоматионҳоро (durationofstatus (“D/S”) 30 рӯззиёдтаразмуддатианҷомибарномаашон, валеназиёдтаразяксол, муайянмекунад;
 • намунаи SEVIS-ро ба Шумо баргардонида медиҳад.

Агар маъмури бозрасӣ (inspector) натавонад, ки маълумоти пешниҳодкардаи Шуморо фавран санҷад ва ё Шумо ҳуҷҷатҳои заруриро бо худ надошта бошед, Шуморо метавонанд ба Шӯъбаи тафтишоти иловагӣ фиристанд, ки дар он ҷо маъмурони бозрасӣ барои дарёфти маълумоти зарурӣ ва тадқиқоти иловагӣ хоҳанд гузаронид. Ин тафтиш ба таври ҷудогона берун аз навбати умумӣ сурат хоҳад гирифт, то ба вуруди мусофирони дигар халал нарасад.

Тавсия дода мешавад, ки Шумо ному насаб ва рақами телефони Мушовири донишҷӯёнихориҷии (foreign student advisor) муассисаитаълимӣваёмасъулибарномаитабодулироҳамроҳдоштабошед, тодарсуратипайдошуданизаруратбароианиқкарданичунинмаълумоттавонедонропешниҳодкунед. Агарвақтисафари Шумо ба рӯзҳоиистироҳатваёбаъдазсоатикорӣмувофиқафтодабошад, пасШуморозарураст, торақамителефониҳамроҳёдигартелефонииловагиеродоштабошед, китариқиониншахсимасъулропайдокардашавад.

Дар сурати пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои зарурӣваёвайронкарданиқоидаҳоигузаштаназсарҳадметавонандбадонишҷӯёиштирокчиибарномаитабодулӣметавонандбароиворидшуданбаИМАиҷозатнадиҳанд. Агардонишҷӯёиштирокчиибарномаитабодулӣҳуҷҷатҳоизарурроқисманпешниҳодкардабошад, баноми ӯметавонанднамунаи I-515A –Огоҳӣбадонишҷӯёиштирокчиибарномаитабодулӣ (Notice to Student or Exchange Visitor) содиркунанд. Иннамунабадонишҷӯёиштирокчиибарномаитабодулӣимконмедиҳад, кито 30 рӯздарИёлотиМуттаҳидаиқоматкунадударин муддат ҳуҷҷатҳоизаруриропешниҳодкунад. Дарсуратииҷронакарданиталаботиинҳуҷҷатҳонисбатииннафарчораҳоиқатъӣдидамешаванд.

Донишҷӯёне, ки дар ИМА таҳсил мекунанду мехоҳанд берун аз он сафар кунанд, бояд бо мушовири донишҷӯёни хориҷӣ (foreign student advisor) маслиҳат карда аз Маъмури мутасаддии (Designated School Official) муассисаи таълимиашон тасдиқнома гиранд, ки он дар саҳифаи сеюми намунаи I-20 барои SEVIS  ё саҳифаи аввали намунаи DS-2019 сабт карда мешавад. Ҳангоми баргаштан ба ИМА ин гуна донишҷӯ ё иштирокчии барномаи табодулӣ бояд намунаи эътибордоштаи I-20 барои SEVIS ё намунаи DS-2019-ро бо имзои Маъмури мутасаддии муассисаи таълимӣ (Designated School Official) ё Маъмури масъули барномаи табодулӣ (Responsible Officer) пешниҳод кунанд, ки он дар дарсҳо ё дар барнома фаъолона иштирок кардани онҳоро нишон диҳад.